شرکت بازرگانی علی قانعی

شرکت صادرات و واردات قانعی با بیش از 14 سال فعالیت در حوزه صادرات و واردات در این حوزه توانسته در بازارهای روسیه و حوزه CIS فعالیت خود را آغاز و در حال حاضر با کشورهای مختلفی از نقاط مختلف جهان مراودات بازرگانی خود را داشته باشد.این شرکت در حوزه صادرات محصولات مختلف به کشورهای مختلف و ارائه خدمات بازرگانی از قبیل خدمات ترانزیت – خدمات دریایی -ریلی و ترخیص کالاو… فعالیت دارد.

شرکت صادرات و واردات قانعی با بیش از 14 سال فعالیت در حوزه صادرات و واردات  در این حوزه توانسته در بازارهای حوزه خلیج فارس فعالیت خود را آغاز و در حال حاضر با کشورهای مختلفی از نقاط مختلف جهان مراودات بازرگانی خود را داشته باشد.

این شرکت در زمینه ی صادرات محصولات مختلف به کشورهای مختلف و ارائه خدمات بازرگانی از قبیل خدمات ترانزیت – خدمات دریایی -ریلی و ترخیص کالاو… فعالیت دارد.

profile-2user
0
متخصص
award
0
پروژه موفق
people
0
مشتری راضی

اصول شرکت ما

شرکت صادرات و واردات قانعی با بیش از 14 سال فعالیت در حوزه صادرات و واردات  در این حوزه توانسته در بازارهای حوزه خلیج فارس فعالیت خود را آغاز و در حال حاضر با کشورهای مختلفی از نقاط مختلف جهان مراودات بازرگانی خود را داشته باشد.

برخی از کشورهای هدف ما